چـطـــور بـهـــتـر زنـدگـی کـنـم؟

image
 
پـرسـیـدم چـطـــور بـهـــتـر زنـدگـی کـنـم؟


بـا کـمــی مـکـثـــــ جـوابــــــ داد:



گـذشـتـه‌اتـــــــ را بـدون هـیــچ تـاسـفــی بـپـذیـر



بـا اعـتـمـاد زمـان حـال را بــگـذران



و بـدون تـرس بـرای آیـنـــده آمــاده شــو


ایــمـان را نـگـهــــدار



و تـرس را بـه گـوشـــه‌ای انـداز



شـکــــــ‌هـایـتـــــــ را بـاور نـکـــن



و هـیــچ‌گـاه بـه بـاورهـایـتــــــــ شـکــــــ نـکـــن...
 
/ 0 نظر / 3 بازدید