چـطـــور بـهـــتـر زنـدگـی کـنـم؟

image
 
پـرسـیـدم چـطـــور بـهـــتـر زنـدگـی کـنـم؟


بـا کـمــی مـکـثـــــ جـوابــــــ داد:گـذشـتـه‌اتـــــــ را بـدون هـیــچ تـاسـفــی بـپـذیـربـا اعـتـمـاد زمـان حـال را بــگـذرانو بـدون تـرس بـرای آیـنـــده آمــاده شــو


ایــمـان را نـگـهــــدارو تـرس را بـه گـوشـــه‌ای انـدازشـکــــــ‌هـایـتـــــــ را بـاور نـکـــنو هـیــچ‌گـاه بـه بـاورهـایـتــــــــ شـکــــــ نـکـــن...
 
/ 0 نظر / 7 بازدید