چرا مردم قفس را آفریدند؟

 

 

 

 

چرا مردم قفس را آفریدند؟

 

چرا پروانه را از شاخه چیدند؟

 

چرا پروازها را پر شکستند؟

 

چرا آوازها را سر بریدند؟

 

 

 

پس از کشف قفس , پرواز پژمرد

 

سرودن بر لب بلبل گره خورد

 

کلاف لاله سر در گم فروماند

 

شکفتن در گلوی گل گره خورد

 

 

 

چرا نیلوفر آواز بلبل

 

به پای میله های سرد پیچید؟

 

چرا آواز غمگین قناری

 

درون سینه اش از درد پیچید؟

 

 

 

چرا لبخند گل پرپر شد و ریخت؟

 

چه شد آن آرزوهای بهاری؟

 

چرا در پشت میله خط خطی شد

 

صدای صاف آواز قناری؟

 

 

 

چرا لای کتابی , خشک کردند

 

برای یادگاری پیچکی را؟

 

به دفترهای خود سنجاق کردند

 

پر پروانه و سنجاقکی را؟

 

 

 

خدا پر داد تا پرواز باشد

 

گلویی داد تا آواز باشد

 

خدا می خواست باغ آسمان ها

 

به روی ما همیشه باز باشد

 

 

 

خدا بال و پر و پروازشان داد

 

ولی مردم درون خود خزیدند

 

خدا هفت آسمان باز را ساخت

 

ولی مردم قفس را آفریدند

 

 


/ 0 نظر / 10 بازدید